Podstawowe zasady przeprowadzania analizy psychografologicznej - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Podstawowe zasady przeprowadzania analizy psychografologicznej
Podstawowe zasady przeprowadzania analizy psychografologicznej:

I etap:  Pobieranie próbki

Rzeczą najważniejszą dla grafologa jest właściwe pobranie odpowiednich próbek pisma do badania. Ten etap pracy ma zasadnicze znaczenie dla rezultatów przyszłej analizy. Wszelkie błędy popełnione na tym etapie "mścić się będą" do końca prowadzonego badania, oraz będą o negatywnie wpływać na poprawność wyników.

Oto kilka uwag i wskazówek jak powinno wyglądać prawidłowe pobranie oraz przygotowanie materiału do badania (próbki pisma):

Tekst powinien być napisany na gładkiej kartce papieru. Linie, kratki czy zaznaczone na kartce marginesy uniemożliwiają analizę niektórych cech - np. nachylenia linii czy kształtu marginesów.

Powinien być napisany alfabetem łacińskim. Tekst chiński czy arabski analizuje się wedle zupełnie innych zasad - ze względu np. na zupełnie inną symbolikę kultur posługujących się tymi alfabetami.

Rękopis powinien być sporządzony takim narzędziem, jakim badany zwykle się posługuje. Daje to dodatkowe wskazówki dotyczące cech jego charakteru (zarówno stosowane narzędzie jak i kolor pismo są istotnymi wskazówkami).

Powinien być sporządzony w warunkach naturalnych.

Dodatkowe czynniki wywołujące stres lub utrudniające pisanie (niewygodna pozycja, presja czasu) wpływają negatywnie na wartość poznawczą próbki.

Przy analizie grafologicznej istotna jest zależność między cechami pisma i podpisu dlatego wskazane jest, żeby próbka zawierała własnoręczny podpis.

Największą wartość ma tekst oryginalny. Kserokopiami można się posługiwać jedynie w razie konieczności i zachowując należytą ostrożność - fotokopia nie oddaje dokładnie cech oryginału.

Do sporządzenia analizy przydatne są następujące informacje dotyczące autora rękopisu: wiek, płeć, wykonywany zawód, przebyte choroby...


II etap:  Sporządzanie analizy

Oglądamy próbkę pisma i staramy się intuicyjnie wyobrazić sobie autora. Zwracamy uwagę na rozmieszczenie tekstu na stronie, estetykę pisma, kolor kartki. Ustalamy dane o autorze.

Określamy jakim typem pisma posługuje się autor (arkady, girlandy, mieszane). Jest to fundament do określenia profilu osobowości.

Z typem pisma łączymy informacje o nachyleniu pisma.

Analizujemy marginesy. Najpierw górny i lewy, potem prawy.

Wykonujemy analizę trójpodziału liter (elementy nadlinijne i podlinijne, wstęga).

Zwracamy uwagę na wszelkie "udziwnienia" i charakterystyczny sposób pisania niektórych liter.

Sprawdzamy nacisk pisma, biorąc pod uwagę grubość kartki i użyte narzędzie.

Analizujemy rodzaj przyrządu do pisania i kolor.

Badamy wielkość pisma, nachylenie linii podstawowych oraz impuls (sylabowy, grammowy)

Ustalamy rodzaj kropek (nad "i", "j") oraz innych małych elementów pisma. Do tego celu powinno zastosować się lupę.

Analizujemy zależność między pismem a podpisem (jeżeli nim dysponujemy).

Jeżeli w trakcie analizy pojawią się sprzeczności - wracamy do początku i szukamy błędu.

Ewentualnie szukamy możliwych wyjaśnień pozornych sprzeczności.


III etap:  Opiniowanie

W oparciu o informacje uzyskane w trakcie dwóch poprzednich etapów pracy wyciągamy właściwe wnioski posiłkując się w tym wiedzą wynikającą z przeprowadzanych badań naukowych oraz własnego doświadczenia i percepcji.

Do wyciąganych wniosków podchodzić należy z maksymalnie dużą pokorą, a wydając opinię należy mieć na uwadze przede wszystkim dobro osoby której pisma badanie dotyczyło.

Nie wolno wydawać sądów ostatecznych tylko w oparciu o jedną cechę. Zawsze należy znaleźć jej potwierdzenie w innych cechach bądź zespołach cech pisma.

O osobowości autora rękopisu świadczyć mogą jedynie zespoły cech graficznych pisma odniesione do poza grafologicznej wiedzy z zakresu szeroko pojętych nauk o człowieku, jak np. psychologia, medycyna czy socjologia, a nawet statystyka.

Uwzględniać należy również czynniki kulturowe, społeczne i geograficzne.

Dopiero tak zweryfikowana opinia może być uznana za wartościową.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści