OSOBOPOZNAWCZE BADANIA GRAFOLOGICZNE - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
OSOBOPOZNAWCZE BADANIA GRAFOLOGICZNE CECH PISMA RĘCZNEGO (tzw. BADANIA PSYCHOGRAFOLOGICZNE)OSOBOPOZNAWCZE BADANIA GRAFOLOGICZNE CECH PISMA RĘCZNEGO (tzw. BADANIA PSYCHOGRAFOLOGICZNE)Osobopoznawcze badanie pisma ręcznego określane niekiedy mianem psychografologii jest działem grafologii a zarazem nauką zajmującą się badaniem związków pomiędzy indywidualnymi cechami osobniczymi człowieka (np. jego osobowość), a jego pismem ręcznym.

Specjaliści z tej dziedziny zajmują się wykonywaniem portretów psychologicznych w oparciu o analizę pisma ręcznego, czyli - inaczej mówiąc, opisywaniem cech osobowości (osobopoznawczych) człowieka na podstawie badania próbki jego pisma ręcznego.

Próbką taką może być np. list, notatka służbowa, zaadresowana koperta, a nawet sam podpis.PORTRETY PSYCHOLOGICZNE czyli
OSOBOPOZNAWCZE BADANIA PRÓBKI PISMA RĘCZNEGO


Badanie osobopoznawcze (analiza psychografologiczna) pisma ręcznego może dać informacje o takich cechach autora rękopisu jak m. in.:
  stan psychiczny i emocjonalny,
  predyspozycje zawodowe,
  cechy osobowości (charakteru – temperament, skłonność do agresji…),
  ułomności (np. alkoholizm, uzależnienie od narkotyków),
  niektóre choroby (w tym: psychiczne, neurologiczne, układu oddechowego, krążenia…)
  orientacja seksualna,
  kreatywność,
  dopasowanie partnerskie w związkach,
  poziom inteligencji,
  ogólny stan zdrowia,
  spełnienie (zadowolenie) seksualne,
  zdolności i upodobania,
  płeć,
  poziom i rodzaj wykształcenia,
  pochodzenie,
  nawyki zawodowe i/lub środowiskowe,
  podatność na wpływy,
  zdolności przywódcze,
  umiejętność funkcjonowania w zespole,
  itd.

Oczywiście zarówno zakres informacji, jak i ich poprawność zależy w dużej mierze od ilości i jakości dostarczonego materiału badawczego (najprościej mówiąc, im go więcej tym lepiej), oraz zakresu badania nakreślonego przez zlecającego.WZORZEC MATERIAŁU DO BADAŃ


Do przeprowadzenia pełnego badania osobopoznawczego (psychografologicznego) najlepiej jest przekazać tekst pisany w warunkach bezwpływowych, na gładkiej kartce papieru (bez nadrukowanej kratki czy linii), zawierający tekst pisany (np. treść listu lub notatki) oraz podpis autora rękopisu.

Dobrze byłoby gdyby był to tekst pisany spontanicznie, "z głowy", a nie np. przepisywany fragment cudzego tekstu (np. książki). Może to być np. opis drogi z domu do pracy albo innego zdarzenia. Treść nie ma tu istotnego znaczenia.

Jeżeli chcemy stwierdzić pojawianie się i/lub ustępowanie pewnych symptomów w czasie, niezbędne jest dostarczenie rękopisów pochodzących z różnych okresów np. sporządzonych w odstępie kilku miesięcy lub nawet lat.

Oczywiście, powyższy opis stanowi w pewnym sensie idealny wzorzec oczekiwanego materiału. W praktyce analizie grafologicznej poddaje się taki materiał jakim dysponujemy w danym momencie. Tak więc nie należy się nadto przejmować jeżeli przekazywana do analizy próbka pisma nie spełnia wszystkich opisanych powyżej kryteriów.  Należy jedynie uwzględnić, że jeżeli dysponujemy uboższym materiałem (np. samym podpisem) lub materiałem sporządzonym w warunkach lub formie znacznie odbiegającej od podanego wzorca (np. kartka w kratkę lub przepisany fragment cudzego tekstu), to poddanie badaniu grafologicznemu takiego materiału jest w dalszym ciągu możliwe, ale w oczywisty sposób jego wynik będzie skromniejszy.ANALIZA PISMA RĘCZNEGO DLA CELÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO, PERSONALNEGO ORAZ REKRUTACJI I SELEKCJI KADR


Na rynku pojawia się obecnie wiele różnych metod wspomagających rekrutację i selekcję kandydatów do pracy.

Jak wiadomo, do wykonywania każdej pracy poza doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym niezbędne jest również posiadanie stosownych predyspozycji psychicznych.

Jedną z coraz bardziej popularnych metod oceny predyspozycji kandydata do pracy w określonym zawodzie czy na danym stanowisku jest opisywanie cech jego osobowości na podstawie grafologicznego, a właściwie psychografologicznego badania próbki pisma ręcznego (np. odręcznie napisanego listu motywacyjnego).

Wynik takiego badania może dostarczyć nam wiedzy o kandydacie m. in. w zakresie jego:
  predyspozycji zawodowych,
  kreatywności,
  zdolność koncentracji,
  nawyków zawodowych i/lub środowiskowych,
  asertywności i podatności na wpływy,
  odporności na stres,
  zdolności przywódczych,
  umiejętności funkcjonowania w zespole,
  stanu psychicznego i emocjonalnego.

Analiza pisma ręcznego dla celów doradztwa zawodowego i personalnego oraz rekrutacji i selekcji kadr jest specyficzną formą portretu osobopoznawczego (psychologicznego) danej osoby, ograniczoną do cech osobowości istotnych z punktu widzenia szeroko pojętego "życia zawodowego", a wiec cech istotnych dla wykonywania określonej pracy jak np. zdolność koncentracji czy predyspozycje do pracy zespołowej.

W oparciu o takie badanie pisma ręcznego można również wnioskować co do posiadania określonych predyspozycji zawodowych, co z kolei może być niezwykle pomocne dla osób rozważających wybór kierunku kontynuowania nauki (wybór przyszłego zawodu), jak również osób zmuszonych do przekwalifikowania się w związku z sytuacją na rynku pracy.GRIFONAŻE
czyli różnorakie „grafiki” żartobliwie nazywane twórczością konferencyjną :-)


Współczesne badania z zakresu grafologii osobopoznawczej (psychografologii) pozwalają analizować nie tylko pismo, ale również wszelkiego rodzaju grafiki (rysunki, bazgrołki itp.) robione bezmyślnie, najczęściej "z nudów" albo dla rozładowania napięcia (stresu) w trakcie różnego rodzaju konferencji, zebrań, wykładów itp.

Takie "bazgrołki" potrafią przekazać całkiem dużą wiedzę o osobowości i stanie emocjonalnym ich autora. Mogą również informować np. o stosunku ich autora do omawianego tematu.

W grafologii nazywamy takie rysuneczki grifonażami. Niemniej w życiu codziennym określane są bardziej sympatyczną nazwą "twórczości konferencyjnej" :-).WIĘCEJ…


Oczywiście, wymienione na tej stronie cechy człowieka, nie są jedynymi pozostawiającymi swój ślad w piśmie ręcznym.

Praktycznie każdy rękopis poddany właściwej analizie grafologicznej może okazać się źródłem bogatej wiedzy o człowieku spod którego ręki wyszedł.

Więcej informacji w tym zakresie możecie Państwo znaleźć w Bazie Wiedzy Grafologicznej (zakładka w menu obok) naszego Serwisu Grafologicznego której współtwórcami są nasi grafolodzy.Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści