Korespondencyjne usługi grafologiczne - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Korespondencyjne usługi grafologiczne - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

USŁUGI GRAFOLOGICZNE
 
 
KORESPONDENCYJNE USŁUGI GRAFOLOGICZNE:
INFORMACJA O ZASADACH PRZYJMOWANIA I REALIZOWANIA ZLECEŃ NA WYKONANIE KORESPONDENCYJNYCH USŁUG GRAFOLOGICZNYCH:1. Zakres usług.
Korespondencyjne usługi grafologiczne realizowane są w zakresie określonym w cenniku usług zamieszczonym na tej stronie.

2. Płatność za usługi.
Realizacja zleceń korespondencyjnych odbywa się wyłącznie w formie przedpłaty – tj. zadatku stanowiącego równowartość należności za usługę wpłaconego na wskazany rachunek bankowy przed rozpoczęciem realizacji usługi.

3. Termin realizacji.
Analizy wykonywane są w ciągu 7 dni
roboczych licząc od dnia odbioru materiałów (rękopis i zlecenie) oraz potwierdzenia dokonanej wpłaty, do dnia wysłania zlecającemu opinii pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zależnie od sposobu przekazania opinii wskazanego przez zlecającego usługę).

4. Kontakt z grafologiem realizującym zlecenie.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących wykonanej analizy, zlecający może w ciągu 14 dni od daty wykonania tejże analizy kontaktować się z grafologiem wykonującym ją w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień (dane kontaktowe do grafologa realizującego zlecenie wskazane będą w przesłanej opinii grafologicznej).

5. Materiały przekazane do realizacji zlecenia oraz pozostałe po jego realizacji.
a)
Po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 grafolog wykonujący zlecenie, w celu zapewnienia poufności zlecającemu, niszczy wszelkie notatki, kopię opinii oraz inne ewentualne materiały pozostające po realizacji zlecenia, co może znacznie utrudnić uzyskanie dodatkowych informacji związanych z przesłaną opinią.
b) Rękopisy oraz inne materiały przesłane do badania w formie oryginałów lub kopii innych niż elektroniczne przesłane pocztą e-mail, są zwracane zlecającemu (odsyłane) wraz ze sporzadzoną opinią.
c)
Rękopisy oraz inne materiały przesłane do badania za które nie dokonano należnej opłaty zostaną zniszczone/skasowane po 14 dniach od ich otrzymania, bez możliwości odtworzenia.
c) Materiały co do których zlecono archiwiazcję przechowywane sa przez czas za jaki została wniesiona stosowna opłata wskazana w cenniku usług.

6
. Gwarancja dyskrecji / anonimowości.
Gwarantujemy całkowitą dyskrecję oraz anonimowość naszym zleceniodawcom zarówno w zakresie informacji o wykonywanych dla nich usługach jak i treści wydanych im opinii.
Wszelkie materiały, notatki i inne informacje z wykonanej analizy grafologicznej, których nie odesłaliśmy zlecającemu niszczymy po 14 dniach od zakończenia realizacji zlecenia.
Dane, które musimy zachować ze względów formalno-prawnych (przepisy podatkowe) przechowujemy w sposób uniemożliwiający powiązanie ich z konkretnym zleceniem (treścią konkretnej opinii grafologicznej).
Przyjmujemy także zlecenia anonimowe, jak również wykonujemy analizy rękopisów anonimowych oraz niewiadomego dla nas pochodzenia.

7. Reklamacje / potwierdzenia.
W przypadku nieotrzymania od nas przesyłki zwrotnej (zawierającej opinię grafologiczną oraz przesłany do analizy rękopis) w okresie przekraczającym 2 tygodnie od dnia wysłania nam materiałów do analizy - prosimy o kontakt w tej sprawie (telefon lub e-mail – w
zakładce „kontakt”), w celu wyjaśnienia sprawy.
JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ?

Aby zamówić korespondencyjną analizę pisma ręcznego należy:

1. Przygotować odpowiedni rękopis
lub rękopisy.
2. Skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) - dane kontaktowe w zakładce "KONTAKT"

3. Wypełnić zlecenie, którego druk zostanie przesłany zlecajacemu lub przesłać informacje w nim wskazane.
4. Dokonać wpłaty zadatku na poczet realizacji zlecenia w kwocie wynikającej z cennika usług zamieszczonego na tej stronie na wskazany rachunek bankowy.
5. Przesłać do nas rękopis wraz z drukiem zlecenia pocztą na adres wskazany w zakładce "KONTAKT" lub ich skany na adres e-mail.Faktura za usługę domyślnie wystawiana jest na dane opłacającego usługę na podstawie danych bankowych wpłacającego z przelewu. Jeżeli faktura za usługę ma być wystawiona na inny podmiot lub inne dane - należy to wyrażnie zaznaczyć oraz przekazać dane do faktury (nazwa, adres, NIP) podmiotu na który faktura za usługę ma być wystawiona. Po wystawieniu faktury nie ma możliwości zmiany danych nabywcy w niej zawartych lub "przepisania" na inny podmiot.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego